Η γραμμή του χρόνου

Όλες οι περίοδοι και τα γεγονότα (27)

Χρονική περίοδος
Τόπος
Γεγονός
Characteristic Icon
Βυζαντινή Αυτοκρατορία - Ρωμαϊκοί Χρόνοι
Characteristic Icon
Βυζαντινή Αυτοκρατορία - Ρωμαϊκοί Χρόνοι - Διάταγμα Μεδιολάνων
Characteristic Icon
Βυζαντινή Αυτοκρατορία - Πρωτοβυζαντινοί Χρόνοι
Characteristic Icon
Βυζαντινή Αυτοκρατορία - Πρωτοβυζαντινοί Χρόνοι - Ίδρυση της Κωνσταντινούπολης
Characteristic Icon
Βυζαντινή Αυτοκρατορία - Πρωτοβυζαντινοί Χρόνοι - Ιουστινιανός A'
Characteristic Icon
Βυζαντινή Αυτοκρατορία - Εικονομαχία
Characteristic Icon
Βυζαντινή Αυτοκρατορία - Μεσοβυζαντινή Περίοδος
Characteristic Icon
Βυζαντινή Αυτοκρατορία - Φραγκοκρατία
Characteristic Icon
Βυζαντινή Αυτοκρατορία - Υστεροβυζαντινή Περίοδος
Characteristic Icon
Βυζαντινή Αυτοκρατορία - Οθωμανική Περίοδος
Characteristic Icon
Κρήτη - Ρωμαϊκοί Χρόνοι
Characteristic Icon
Κρήτη - Ρωμαϊκοί Χρόνοι - Η ίδρυση της Κρητικής Εκκλησίας - Απόστολος Τίτος
Characteristic Icon
Κρήτη - Ρωμαϊκοί Χρόνοι - Το μαρτύριο των Αγίων Δέκα
Characteristic Icon
Κρήτη - Πρωτοβυζαντινοί Χρόνοι
Characteristic Icon
Κρήτη - Πρωτοβυζαντινοί Χρόνοι - Το τέλος των ρωμαϊκών πόλεων της Κρήτης
Characteristic Icon
Κρήτη - Πρωτοβυζαντινοί Χρόνοι - Η εποχή του Ιουστινιανού στην Κρήτη
Characteristic Icon
Κρήτη - Εικονομαχία
Characteristic Icon
Κρήτη - Αραβοκρατία
Characteristic Icon
Κρήτη - Δεύτερη Βυζαντινή Περίοδος
Characteristic Icon
Κρήτη - Γενουάτες
Characteristic Icon
Κρήτη - Βενετοκρατία
Characteristic Icon
Κρήτη - Βενετοκρατία - 13ος αιώνας, η Πρώιμη Βενετοκρατία
Characteristic Icon
Κρήτη - Βενετοκρατία - 14ος αιώνας
Characteristic Icon
Κρήτη - Βενετοκρατία - 15ος αιώνας, η πρώτη προμαχωνική οχύρωση του Χάνδακα
Characteristic Icon
Κρήτη - Βενετοκρατία - 16ος αιώνας, η δεύτερη προμαχωνική οχύρωση του Χάνδακα
Characteristic Icon
Κρήτη - Βενετοκρατία - 17ος αιώνας
Characteristic Icon
Κρήτη - Οθωμανική Περίοδος